Mō Te Puni Kōkiri

About us and all our stories

He kōrero mō Te Puni Kōkiri – i ahu mai mātou i hea, ā mātou tāngata, ā mātou mahi, ā mātou kōrero me ā mātou karere.

E tipu, e rea, mō ngā rā o tōu ao; ko tō ringa ki ngā rākau a te Pākehā hei ara mō tō tinana, ko tō ngākau ki ngā tāonga a ō tīpuna Māori hei tikitiki mō tō mahuna; ko tō wairua ki te atua, nāna nei ngā mea katoa

Grow up in the mode of your day and age, your hands grasping the working tools of the Pakeha for your physical well-being, your thoughts ever mindful

About Te Puni Kōkiri

Ko mātou nei

Our history, people, vision and values, and organisational structure.

Read more

Ko ā mātou mahi

Our role and functions, priority areas, corporate documents and legislation.

Read more

Umanga Mahi

We offer careers in a wide range of areas to people with a wide range of skills who come from diverse backgrounds.

Read more

Our Stories

Ko ā mātou kōrero, pāpāho hoki

Feature stories, media statements, speeches and more.

Read more

Kōkiri me Kōkiritia

Our eMail newsletter and magazine.

Read more

Kaupapa hou

The latest stories, notices, publications, and other news from across our website.

Read more

Back to top